CRI团队CRI团队


ZENG Jiajie (Internship Program)  6601 1066
ZOU Yutong (Internal Training)  6516 6611
YAO Xuan (Auditor) 6516 6611
ZHANG Helena (Client Services / Contracts & External Relations) 6601 1149
LI Ziyang (IT Infra & Operations) 6601 1066

科研发展

优化CRI模型,改进操作系统,并参与项目咨询。

HE Mengqi 6516 6611 
ZOU Yutong 6516 6611
^YAN Guanyu 6516 6611 
市场监测

整理市场数据,进行市场研究,并管理CRI的出版物。

Anthony PRAYUGO (Team Lead) 6601 1066
Raghav Chandra MATHUR 6601 1066
^WANG Anyi 6601 1066
^Amrita PARAB 6601 1066
^TIAN Mengxi 6601 1066
^NG Derlyn Ziyan 6601 1066
数据管理

设计和管理CRI数据库,并确保CRI数据的质量。

CHENG Yutong (Team Lead) 6601 1066
LIU Haoqi 6601 1066
GAO Zhaokun 6601 1066
^XIE Hanyi 6601 1066
产品管理

定期进行产品生成操作,负责系统改进项目,管理为客户定制的工具模型。

CHANG Chih-Ming (Team Lead) 6601 1066
WANG Jingyi 6601 1066
ZHAN Jingyi 6601 1066
^GEE Sean Zhing 6601 1066
^CHEN Chi 6601 1066
^ZHENG Wenyi 6601 1066
校验审核

确保CRI模型完成度和精准度,以及CRI所有的数据输入和产品输出的准确性。

ZENG Jiajie (Team Lead) 6601 1066
FU Zhaokuo 6601 1066
^LI Jieming 6601 1066
^LIU Yi 6601 1066
^LIU Xinbo 6601 1066
客户服务

保持与客户的沟通渠道,解决客户疑问。

ZHANG Helena(Team Lead) 6601 1149
Preethi BALA MOHAN 6516 4116
Rakesh RAVINDER GILL 6516 4116
^LIN Yuxi 6516 4116
访问学者


“^”标注为实习生